Aabv

Brannbamsen Bjørnis

Brannbamsen Bjørnis er nasjonal satsing når det gjelder brannvernopplæring for barn i barnehager.

Feiing og boligtilsyn

Seksjon boligsikkerhet arbeider hele året rundt og gjennomfører feiing av skorsteiner og tilsyn med fyringsanlegg i Ålesund, Giske og Sula. Feiing av skorsteinen reduserer faren for brann og sørger for god trekk. Dette er viktig for at ildstedet skal utnytte veden godt og forurense minst mulig. Hvor ofte det skal feies avgjøres av en samlet risikovurdering av bygget og skorsteinen.

Beredskapsavdelingen

Oppgavene til beredskapsavdelingen er innsats under brann og redning. I tillegg kommer restverdiredning og annen assistanse, samt en rekke vedlikeholds-, øvelses- og undervisningsoppgaver.

Restverdiredning - (RVR)

Restverdiredning (RVR) vil si et skadebegrensningsarbeid etter brann. Dette arbeidet starter opp så hurtig som mulig for å begrense akutt skadene mest mulig, og inntil et skadebegrensnings firma kan overta arbeidet. Arbeidet tar sikte på å redde det som ikke er ødelagt av brann mot røyk og vannskade.

Redningsinnsats til sjøs (RITS)

Ålesund brannvesen KF er et av 7 brannvesen som har opptrent personell med særlig kompetanse og trening for å utøve redningsinnsats til sjøs (RITS). 

Brannforebyggende avdeling

Brannforebyggende avdeling skal bidra til at alle som bor og oppholder seg i Ålesund skal oppleve trygghet.  Brannforebyggende arbeid er et nasjonalt satsingsområde. Informasjon, veiledning, feiing, brannsyn og pålegg skal forhindre situasjoner som kan føre til brann.

Interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA)

Over hele landet er det opprettet interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA). Disse er fordelt på regioner som skal ivareta beredskaps- og aksjonsplikten. Denne interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere mindre akutte utslipp. Ålesund kommune - ved Ålesund brannvesen KF er vertskommune for IUA samarbeidet for Sunnmøre.

Tung redning

Ålesund brannvesen etablerer beredskap innen Tung Redning (Heavy Rescue). En katastrofeenhet med spesielt egnet utstyr for kompliserte, langvarige og ressurskrevende ulykker.