Aabv

Farlig stoff

Farleg avfall krediteres årimFra 8. juni 2009 trådde forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen i kraft. Her kom det en del endringer og presiseringer som er nye.

Av de viktigeste punktene er.

Oppbevaring


Brannfarlig stoff er ikke tillatt oppbevart i rom eller steder som er benyttet som rømningsvei (korridorer, trapper eller portrom). Brannfarlig gass er ikke tillatt oppbevart på loft eller i kjeller under bakkenivå. Brannfarlig gass bør helst oppbevares i brannsikkert skap på utsiden av bygget.

I serveringssted, overnattingssted og i forsamlingslokale er det ikke tillatt å oppbevare brannfarlig gass kategori 1 og 2 med mindre særskilte tiltak er iverksatt.

Råd og regler om bruk av gass ved serverings-. overnatting sted og forsamlingslokaler, finner du her

Ellers så gjelder følgende regler for oppbevaring av farlig stoff:

Brannfarlig gass, kat. 1 og 2 Brannfarlig væske, kat. 1 og 2 Sted
55 liter (2x11kg) 10 liter Boenhet
90 liter 55 liter Garasje, utvenig bod, båthus eller lignende

 
I en boenhet kan det maksimalt oppbevares 55 liter brannfarlig gass. Ofte oppgis propan i kilo. 1 kilo propan tilsvarer ca. 2,4 liter. I garasje, utvendig bod, båthus eller lignende kan det maksimalt oppbevares 90 liter brannfarlig gass. Siden propan er tyngre enn luft, må det ikke oppbevares/brukes propan i kjellere eller andre rom under terreng. Det er også forbudt å oppbevare gass på loft. Bakgrunnen for dette er at tradisjonelle loft ofte har dårlig adkomstmulighet og fordi de ofte ikke er tilgjengelige nok pga. annet som er lagret der.

I andre lokaler kan farlig stoff oppbevares i alle mengder så lenge oppbevaringen og bruken skjer etter gjeldende regelverk.

Ved bruk av gass i bolig så er det viktig at sakkyndige leverandører og installatører blir benyttet. Det er anbefalt å montere fast røroppheng med forsyning fra utvendig tank/flaske.
Dersom bærbare gassflasker blir benyttet så er det viktig at slanger og koblinger blir sjekket regelmessig for lekkasjer. Brannvesenet anbefaler montering av gassdetektor.Innmelding


Det er krav om at farlig stoff i større mengder skal meldes inn til direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb).

Eksempler på meldepliktige mengder:

Stoffgruppe Meldepliktig mengde Eksempel på stoff
Brannfarlig gass kat. 1 og 2 0,4 m3

LPG (propan), LNG (flytende naturgass) Hydrogen, Acetylen

Brannfarlig væske, kat. 1 og 2 6,0 m3 Metanol, Etanol, Bensin
Brannfarlig væske, kat. 3 12,0 m3 Parafin
Diesel og fyringsoljer 100,0 m3 Diesel, gassolje, lett fyringsolje
Giftig gass, kat. 1, 2 og 3 0,4 m3 Klor, ammoniakk, svoveldioksid

 

For mer informasjon se https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/
Forskrift om brannfarlig vare - Lovdata