Feie og tilsynsavdelingen, forklaring om feie og tilsynsavgift, og fritak av avgift.

FeierAlle bygninger som har fyringsanlegg/ildsted tilkoblet skorstein, skal betale feie- og tilsynsgebyr (Jf. Brannforebyggende forskrift). Det er eiers ansvar å sende melding til Ålesund brannvesen KF ved montering av nytt eller endring av fyringsanlegg/ildsted tilhørende i Ålesund kommune. Vi har et eget skjema som eier skal sørge for å sende inn til oss. Dette finner du på vår hjemmeside www.åbv.no/skjema.


Frakoblet ildsted:
Har du koblet fra ildstedet, og pipen/skorsteinen er forskriftsmessig tettet og ikke i bruk, sender du inn skjemaet om «frakoblet ildsted» til oss, dette genererer da fritak for feie- og tilsynsgebyret på eiendommen. Ålesund kommune som sender ut fakturaer, vil først etter innsendelse av skjema om «frakoblet ildsted» få beskjed om at feie og tilsynsavgiften skal fritas på eiendommen.
Dersom skjema ikke blir fyllt ut, kan Ålesund brannvesen og Ålesund kommune på ingen måte vite at dere har gjort endringer på fyringsanlegget på eiendommen, og vær oppmerksom på at refusjon for feie og tilsynsgebyr vil ikke bli innvilget i etterkant. Skulle det vise seg at skriftlig beskjed er kommet inn, men ved saksbehandlingsfeil ikke blitt generert fritak, vil det etter  pdfForeldelsesfristloven.pdf bli etterbetalt maks 3 år tilbake i tid.

Hvis pipen/skorsteinen blir revet eller rehabilitert, skal dette meldes inn til Byggavdelingen i kommunen der eiendommen ligger. Men vær oppmerksom på at du i tillegg må melde fra til brannvesen om endringen.

Forskrift om brannforebygging kapittel 2, som gjelder forebyggende plikter for eieren av byggverk. «Eier av ethvert byggverk skal sørge for at dette er bygget, brukes, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.»

 «§ 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg»
«Eieren av et byggverk skal melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget.
Eieren skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt. Dersom det blir oppdaget feil på anlegget som vesentlig øker risikoen for brann, skal anlegget stenges for bruk dersom feilen ikke utbedres umiddelbart.
Etter å ha mottatt varsling om feiing eller tilsyn skal eieren sørge for at feieren har tilfredsstillende adkomst til hele fyringsanlegget»

Forklaring på "tilfredsstillende adkomst", jf. veiledningsteksten til forskrift om brannforebygging:
Tilfredsstillende adkomst er et funksjonskrav som innebærer at feieren må kunne gjennomføre inspeksjon og feiing av fyringsanlegget på en faglig tilfredsstillende måte, og uten at det er fare for skade på liv og helse. Det er som utgangspunkt opp til brann- og redningsvesenet å avgjøre om adkomsten er tilfredsstillende.

• Ved feiing gjennom innvendig feieluke må eieren sørge for adkomst til luken
• Ved feiing fra tak må tilfredsstillende adkomst sees i sammenheng med kravene til sikring av arbeidstakere ved arbeid i høyden. Feieren skal ha tilfredsstillende adkomst opp til, - og på taket.

«Forskrift om brannforebygging» trådte i kraft 01.01.2016. Denne forskriften setter krav til feiing og tilsyn også i fritidshus og hytter. Der det tidligere var krav til feiing og tilsyn i husstander, er det nå krav til feiing og tilsyn i alle byggverk med fyringsanlegg:

«§ 17. Feiing og tilsyn med fyringsanlegg.»

«Kommunen ved feiervesenet skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.
Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget.»

Hva betyr dette for deg som eier av fritidshus og hytte?
Hytter/fritidshus har tidligere vært unntak fra lovpålagt feiing og tilsyn. De nye forskriftene betyr at du som eier av hytte/fritidsbolig kommer under samme ordning som feiing/tilsyn av vanlige boliger. Det er planlagt å gjennomføre feiing og tilsyn på fritidsboliger og hytter, og da vil det kreves inn gebyr.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOEN VANLIGE SPØRSMÅL:
 1. NÅR SENDES ÅRSAVGIFTEN FOR VANN- OG AVLØP, RENOVASJON OG FEIING UT?
- De kommunale gebyrene som må betales for vann- og avløp, renovasjon og feiing sendes ut to ganger i året, ett på våren og ett til høsten.
     - 1. termin har fast forfall 15. april, og blir derfor sendt ut 3 - 4 uker i forveien, altså rundt 15. til 20. mars.
     - 2. termin har fast forfall 15. september, og blir på lik linje sendt ut en måned før, slik at du finner den i postkassen din rundt 15. til 20. august.

2. HVA BETALER JEG FOR?
Du betaler for vannforsyning og avløpshåndtering (dersom du er koplet til de kommunale anleggene), håndtering av renovasjon, slam (dersom du har slamtank), og feiing/ tilsyn av pipe dersom du har ildsted og pipe/skorstein i bygget, samt eiendomsskatt.

3. DET ER VANSKELIG Å FORSTÅ FAKTURAEN, KAN DERE HJELPE?
- Økonomiavdelingen til kommunen kan selvfølgelig svare deg på det som har med fakturaen og betalingen å gjøre.
- Dersom du lurer på selve grunnlaget og trenger mer utfyllende informasjon, tar du kontakt med Servicetorget på rådhuset  på telefon: 70 16 20 00 mellom kl. 09.00 til 15.30, de kan hjelpe deg til rett avdeling. Gjelder det feil på feiing og tilsyns grunnlaget, ta gjerne direkte kontakt på mail til brannvesenet@aabv.no

4. I FJOR BLE IKKE PIPA FEID, MEN JEG BETALTE ALLIKEVEL GEBYR FOR FEIING, HVORFOR?
- Feiing skal gjøres ved behov eller minimum hvert 4. år I Ålesund kommune gjennomføres feiing hver 2 år, frem til 01.01.2020. Feier-/tilsynsgebyret betales hvert år, også de årene det ikke er tilsyn/feiing på eiendommen ettersom gebyret dekker mer enn feiing og tilsyn, det skal også dekke:
- Feiing/tilsyn i henhold til gjeldende regelverk.
- Kontroll etter brann eller eksplosjon ved fyringsanlegget.
- Varsel om feiing/tilsyn.
- Informasjonstiltak for riktig fyring og generelt brannvern.
- Saksbehandling.

5. JEG HAR AKKURAT KJØPT ELLER SOLGT EN EIENDOMMEN, HVEM SKAL BETALE HVA?
- Eiendomsmegler skal være behjelpelig med å foreta avregning mellom selger og kjøper ved overtagelse av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren.

6. KLAGE
- Klage på feie- og tilsynstjenesten kan sendes på mail brannvesenet@aabv.no
- Vedr. gebyr på feietjenesten se gjeldende feie- og tilsynsgebyr under betalingsregulativene til kommunen.

Håper dette var litt oppklarende vedr. feie og tilsynstjenesten som Ålesund brannvesen tilbyr. Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med teamleder på feieavdelingen Bjørn Eivind Skarpaas Haagensen på mail bjorn.eivind.skarpaas.haagensen@aabv.no

Les også: Ofte stilte spørsmål om feiing

Emneord: Feiing