Aabv

Bruk av scenerøyk og pyrotekniske effekter.

Senerøyk AAkf kampÅlesund brannvesen får mange henvendelser om bruk av scenerøyk/røykmaskin, og ønsker derfor å informere om retningslinjer for bruk av dette.

En utfordring i forhold til brannsikkerheten

Bruk av scenerøyk og pyrotekniske effekter i forsamlingslokaler gir en utfordring i forhold til brannsikkerheten. Ved å benytte scenerøyk eller pyrotekniske effekter på scenen under et arrangement med mange mennesker til stede kan detekteringen bli vanskeligere enn ved normale driftsforhold uten scenerøyk. Dette er fordi scenerøyken kan kamuflere brannrøyk. Den vil også redusere forståelse av fare ved røykutvikling, forsinke beslutning om å rømme m.m.

Eiers ansvar

Direktoratet for Samfunnsikkerhet og beredskap har vurdert utkobling av brannalarmanlegg i forbindelse med bruk av scenerøyk og pyrotekniske effekter mot plan- og bygningslovens bestemmelser, og kommet med følgende.

  • Utkobling av hele eller deler av brannalarmanlegget i forbindelse med bruk av scenerøyk eller pyrotekniske effekter er i strid med plan- og bygningslovgivningen § 29-6, annet ledd.
  • Et mindre antall detektorer kan kobles fra ved spesielle arrangementer. Det må da foreligge nødvendige rutiner og kompenserende tiltak. Dette må minst omfatte evakueringsplan som beskrevet i TEK 10 § 11-12, fjerde ledd. Vurdering av rutiner og kompenserende tiltak skal foretas av kvalifisert personell. Rutinene og tiltakene skal gjøres kjent for eier og brukere av bygget.
  • I de tilfellene hvor det til stadighet foretas utkoblinger av hele eller store dekningsarealer for brannalarmanlegget, og dette ikke er en del av prosjekteringsforutsetningene, må det foretas en ny prosjektering av brannalarmanlegget og det må utarbeides en ny og tilpasset evakueringsplan for byggverket.

Dersom dette er en aktuell problemstilling for eier, bruker eller tilsynsmyndighet, anbefaler vi at hele vurderingen til Direktoratet for byggkvalitet leses. Denne er vedlagt og ligger også på Direktoratet for byggkvalitets nettsider (http://dibk.no/no/Tema/Sikkerhet

Brann- og eksplosjonsvernlovens § 6, 2. ledd sier at eier og bruker av byggverk, område, transportmiddel, produksjonsutstyr, annen innretning eller produkter plikter å holde bygningstekniske konstruksjoner, sikkerhetsinnretninger og øvrige sikringstiltak til vern mot brann, eksplosjon eller annen ulykke i forsvarlig stand og påse at disse til enhver tid virker etter sin hensikt.

Forskrift om brannforebygging § 11, bokstav d. Unormal og varierende risiko regulerer at ved økt risiko må kompenserende tiltak iverksettes. Bruk av pyrotekniske effekter eller scenerøyk vil øke risikoen, blant annet vil det kunne føre til sikt reduksjon og vanskeliggjøre oppdagelse av brann. Dersom man i tillegg til den økte risikoen som slike effekter medfører, ønsker ytterligere å øke risikoen ved å koble ut et mindre antall detektorer, må det iverksettes tiltak som både kompenserer for økt risiko med utkoblede detektorer og for den økte risikoen bruk av pyrotekniske effekter og/eller scenerøyk innebærer.

 

 

Emneord: Fritid, Informasjon